Politica de protecție a datelor cu caracter personal
1. Acceptarea condițiilor
Calitatea de Operator de Date cu caracter personal o are S.C. SOROBAN KIDS S.R.L., cu sediul social în Satul Roșu, Comuna Chiajna, Str. Rezervelor, Nr. 4A, Ap. 5, Județul Ilfov, având C.U.I 49676162 și înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu nr. J23/1542/2024.
Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin. Transmiterea de date personale către terți are loc în baza unui angajament de confidențialitate din partea acestora și o asumare a asigurării protecției datelor.
2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm
Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, adresă, adresa de e-mail, număr de telefon, utilizator skype.
De asemenea, vă punem la dispoziție pe site o secțiune specială dedicată oferirii de testimoniale, respectiv materiale scrise însoțite sau nu de fotografia pe care o încărcați personal pe site sau prin intermediul site-urilor de socializare afiliate sau materiale audio sau video în care să expuneți experiența dumneavoastră raportat la serviciile de pe site și care pot fi utilizate de către Operator în scopul serviciilor de reclamă, marketing și publicitate a site-ului, inclusiv prin publicare pe acest site, dar și pe alte canale de promovare.
Nu colectăm și nu prelucrăm date sensibile, definite ca atare de GDPR.
3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Solicităm și prelucrăm date personale pentru:
a face posibilă crearea contului dumneavoastră pe site și funcționarea site-ului
asigurarea plății sumelor aferente serviciilor oferite pe site-ul nostru
transmiterea de newslettere, invitații, materiale legate de serviciile noastre și informații legate de evenimentele sau programele pe care le organizăm sau pe care le promovăm – dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate
evaluarea serviciilor oferite pe site
monitorizarea vânzărilor și comportamentul Clienților, scopuri administrative, de media și altele asemenea - dacă vă oferiți consimțământul în acest sens
comunicarea de oferte de bunuri și/sau servicii - dacă vă oferiți consimțământul în acest sens.
4. Colectăm datele cu caracter personal
pentru că prelucrarea datelor este necesară pentru a face posibilă crearea contului, funcționarea site-ului și accesul la serviciile oferite pe site (încheierea contractului de prestări servicii la 2 distanță), realizarea plății costurilor aferente serviciilor prestare și oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, dacă este cazul,
pentru că v-ați dat consimțământul expres în acest sens prin bifarea căsuțelor aferente
5. Timpul de stocare și prelucrare a datelor cu caracter personal
Prelucrăm și stocăm datele personale pe durata necesară îndeplinirii scopurilor pentru care datele au fost colectate și în orice caz pe perioada impusă de reglementările legale aplicabile.
Actualizăm periodic baza noastră de date astfel încât să nu stocăm date care nu mai sunt necesare scopurilor pentru care au fost colectate.
6. Securitatea datelor
Societatea asigură măsurile tehnice și juridice adecvate pentru a asigura o protecție efectivă a datelor cu caracter personal aparținând persoanelor care ne furnizează astfel de date.
Ne angajăm să vă păstrăm datele personale în siguranță și luăm măsurile rezonabile în acest sens, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, distrugerii, pierderii sau alterării acestora.
Ne instruim sistematic angajații legat de importanța protejării datelor cu caracter personal, am instituit proceduri interne în acest sens și, în plus, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că și partenerii noștri gestionează măsuri adecvate pentru prelucrarea datelor personale care pot ajunge la ei în cadrul raporturilor noastre contractuale.
De asemenea, plățile care se efectuează prin intermediul site-ului nostru, strict pentru achitarea serviciilor pe care noi vi le punem la dispoziție, se realizează în condiții de securitate, conform politicilor de securitate implementate de furnizorii acestui serviciu: https://netopia-payments.com/.
7. Transmiterea datelor către alte persoane
Este posibil să transmitem datele personale pe care ni le furnizați către companii afiliate și/sau către alți parteneri și colaboratori cu care avem stabilite raporturi contractuale în vederea desfășurării activităților noastre și a îndeplinirii obligațiilor legale care ne revin, cum ar fi: specialiștii care postează materiale pe site, furnizorii de servicii informatice, de servicii de contabilitate, de servicii juridice, de servicii de marketing, de servicii de curierat, de servicii de internet și telefonie mobilă, procedatorii de plăți care sunt autorizați de noi să intermedieze plățile, specialiști în domeniul de activitate în care activăm, pe care îi contractăm pe a vă oferi o calitate cât mai bună a serviciilor noastre și alți asemenea furnizori.
Transmiterea datelor către terțe persoane are loc sub rezerva asumării de către acestea a clauzelor de confidențialitate pe care le stabilim.
De asemenea, putem transmite unele din datele personale colectate către autoritățile sau instituțiile publice competente, atunci când legea impune acest lucru sau către instanțele de judecată atunci când ne apărăm în justiție sau când ni se cere de către instanță acest lucru.
Vă rugăm să consultați și secțiunea privind Politica de cookie-uri afișată pe pagina principală a site-ului nostru.
Transferul datelor cu caracter personal în afara țării
În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în afara țării către state din Uniunea Europeana (“UE”) sau din Spatiul Economic European (“SEE”).
Astfel, vă informăm că orice transfer efectuat de către Operator către un stat membru UE sau SEE va respecta prevederile legale din Regulamentul General privind protecția datelor nr. 2016/679 adoptat de Parlamentul European (“GDPR”).
Datele cu caracter personal menționate în această notă de informare nu sunt transferate către state care nu asigură protecție adecvatăîn ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.
8. Drepturile dvs legat de datele cu caracter perosnal
Ne angajăm să asigurăm securitatea datelor cu caracter personal prin adopta de măsuri tehnice și organizatorice adecvate, conform standardelor industriei. Platforma este aliniată la cerințele GDPR și folosește tehnologie de criptare și securizare a datelor la nivelul celor folosite de instituțiile bancare.
Vă asigurăm și vă respectăm drepturile stabilite prin legislația în vigoare.
Dreptul la informare – puteți solicita informații și detalii privind activitățile de prelucrare a datelor personale. Vă stăm la dispoziție la adresa de e-mail: office@cime.ro. Suntem atenți la asigurarea dreptului dumneavoastră de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și accesibile cu privire la modul în care vă prelucrăm datele, inclusiv detalii legate de drepturile pe care le dețineți în acest sens și care sunt prezentate și în acest document.
Dreptul la rectificare – în cazul în care constatați că datele dumneavoastră personale pe care le prelucrăm sunt incorecte, incomplete, inexacte, le puteți rectifica sau le puteți completa printro simplă solicitare de rectificare trimisă la adresa de e-mail office@cime.ro.
Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege, Ștergerea datelor poate avea loc în oricare dintre situațiile următoare:
a) nu mai avem nevoie de datele personale pentru îndeplinirea vreunuia dintre scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
b) vă retrageți consimțământul pe baza căruia v-am prelucrat anterior și nu există un alt temei juridic pe care ne putem baza o prelucrare viitoare;
c) vă opuneți prelucrării datelor atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct),
d) vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră;
e) datele personale sunt prelucrate contrar legii;
f) datele personale trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.
Vă vom putea respinge solicitarea de ștergere a datelor dacă:
a) trebuie să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele;
b) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.
Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazurile în care:
a) contestați exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
b) prelucrarea este ilegală, dar vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea;
c) în cazul în care Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau în fața organelor de arbitraj;
d) în cazul în care v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră.
Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul nostru legitim.
Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator
Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). Date de contact și informații legate de ANSPDCP găsiți pe site-ul http://www.dataprotection.ro/.
Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dvs., vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă.
Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare
Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla transmitere a unei solicitări pe e-mail la adresa office@cime.ro.
9. Responsabilului cu protecția datelor
Ciupitu Marius, tel. 0726-802823, e-mail: office@cime.ro
10. Date ale minorilor
Nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani. Vă rugăm să nu vă creați cont pe site-ul nostru și să ne furnizați nicio informație în cazul în care nu aveți împlinită vârsta de 18 ani.
Societatea are dreptul de a modifica Politica de protecție a datelor oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și condițiile, Politica de protecție a datelor și Politica de cookie-uri ori de câte ori accesați site-ul.
Politica de returTermeni și condițiiProtecția datelor cu caracter personalContact CUI

Soroban și aritmetică mentală japoneză © 2024. S.C. SOROBAN KIDS S.R.L. - Sediu social - Județul Ilfov, Comuna Chiajna, Sat Roșu, Str. Rezervelor 4A, Ap. 5